جستجو پزشکان

بیمه های طرف قرارداد

 

تامین اجتماعی ۱
خدماتی درمانی ۲
نیروهای مصلح ۳
آتیه سازان حافظ ۴
سردفتران و دفتر یاران ۵
بازنشستگان صنعت نفت ۶
عمر پارسیان ۷
عمر ایران ۸
مخابرات  ۹
شهر سالم ۱۰
ارتقا سلامت ۱۱
صداو سیما ۱۲
ما ۱۳
پارسیان ۱۴
تعاون ۱۵
کارآفرین ۱۶
تجارت نو ۱۷
سینا ۱۸
ایران ۱۹
دی ۲۰
دانا ۲۱
آسیا ۲۲
ملت ۲۳
رازی ۲۴
کوثر ۲۵
البرز ۲۶
نوین ۲۷
سامان ۲۸
بانک مرکزی ۲۹
 بانک ملت  ۳۰
 بانک تجارت  ۳۱
بانک رفاه ۳۲
بانک سپه ۳۳
بانک صادرات ۳۴
بانک کشاورزی ۳۵
بانک توسعه صادرات ۳۶
بانک ملی ۳۷
بانک مهر و اقتصاد ۳۸
بانک  صنعت  و معدن ۳۹
SOS (نعاون ، تجرات نو ، سامان ، سرمد ، دی ، حافظ ، آسماری) ۴۰