فیبرواسکن

بـــرای رفــاه حـــال مـــراجعه‌کنندگان محتــرم فیبـــرواسکن کبد در درمانگاه شبانه روزی سلیم  انجام می‌گیرد.

photo_2017-04-15_14-27-47 امروزه آزمایش‌های غیرتهاجمی برای تعیین مرحله شدت بیماری‌های کبد، یا به عبارت دیگر بافت همبند و زخم کبدی، به روش پذیرفته شده‌ای جهت مدیریت بیماری‌های مزمن کبد تبدیل شده ا