جستجو پزشکان

آقای امیر ترابی

آقای امیر ترابی
 روزهای حضور ساعات حضور
شنبه ۱۲-۲۱:۳۰
دوشنبه ۱۲-۲۱:۳۰
پنج شنبه ۱۲-۲۱:۳۰

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: کارشناس
تخصص ها: تغذیه و رژیم درمانی