جستجو پزشکان

آقای دکتر ابوتراب

آقای دکتر ابوتراب
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
یکشنبه ۱۳:۳۰-۱۷
چهارشنبه ۱۴-۱۶
تخصص ها: متخصص مغز و اعصاب