جستجو پزشکان

آقای دکتر اسفندیار اسدی پور

آقای دکتر اسفندیار اسدی پور
روز های حضور پزشک ساعات حضور پزشک
چهارشنبه ۱۴-۱۷
جمعه ۱۰:۳۰-۱۳
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: متخصص قلب و عروق