جستجو پزشکان

آقای دکتر امیر حسین وکیلی

آقای دکتر امیر حسین وکیلی
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
پنج شنبه ۱۰-۱۳
جمعه ۱۰-۱۳
بخش ها: کلینیک های فوق تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: متخصص کودکان