جستجو پزشکان

خانم دکتر فرزانه برزگر

خانم دکتر فرزانه برزگر
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
یک شنبه ۹-۱۱
سه شنبه ۱۵-۱۷

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: متخصص گوش و حلق و بینی