جستجو پزشکان

آقای دکتر برزگر

آقای دکتر برزگر
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
سه شنبه ۱۵-۱۷
پنج شنبه ۱۵-۱۷

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
تخصص ها: متخصص گوش و حلق و بینی