جستجو پزشکان

آقای دکتر جعفری

آقای دکتر جعفری
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
دوشنبه ۱۶-۱۷
چهارشنبه ۱۸-۱۹
پنج شنبه ۱۴-۱۵

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص ارولوژی
تخصص ها: متخصص ارولوژی