جستجو پزشکان

آقای دکتر محمدرضا جعفری

آقای دکتر محمدرضا جعفری
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
دوشنبه ۱۶-۱۸
چهارشنبه ۱۸-۱۹:۳۰
پنج شنبه ۱۴-۱۵:۳۰

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: متخصص ارولوژی