جستجو پزشکان

آقای دکتر حسنعلی متانت

آقای دکتر حسنعلی متانت
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
دوشنبه ۱۰-۱۲
چهارشنبه ۱۶-۱۹
بخش ها: کلینیک های فوق تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: فوق تخصص گوارش