جستجو پزشکان

آقای دکتر مهدی حسینی

آقای دکتر مهدی حسینی
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
چهارشنبه  ۱۶-۱۷
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: متخصص طب فیزیکی