جستجو پزشکان

آقای دکتر داوود فیضی

آقای دکتر داوود فیضی
روز های حضور پزشک ساعات حضور پزشک
یکشنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
چهارشنبه ۹-۱۱
بخش ها: کلینیک های فوق تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: فوق تخصص ارتوپد لگن