جستجو پزشکان

آقای دکتر سجاد جعفری

آقای دکتر سجاد جعفری
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
دوشنبه ۸:۳۰-۱۰
بخش ها: کلینیک های فوق تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: فوق تخصص جراح دست