جستجو پزشکان

آقای دکتر شهرام شهیم

آقای دکتر شهرام شهیم
روزهای حضور ساعات حضور
یکشنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص ارتوپدی