جستجو پزشکان

آقای دکتر شهرام شهیم

آقای دکتر شهرام شهیم
روزهای حضور ساعات حضور
شنبه ۹ الی ۱۳:۳۰
سه شنبه ۱۵-۱۷
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص ارتوپدی