جستجو پزشکان

آقای دکتر شهرام فیروزمرنی

آقای دکتر شهرام فیروزمرنی
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۸
بخش ها: کلینیک های فوق تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: فوق تخصص درد