جستجو پزشکان

آقای دکتر صابر

آقای دکتر صابر
روز حضور پزشک ساعات حضور پزشک
دوشنبه ۱۶-۱۸
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص داخلی
تخصص ها: متخصص داخلی