جستجو پزشکان

آقای دکتر میر داوود فرشی

آقای دکتر میر داوود فرشی
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
شنبه ۱۷-۱۸:۳۰

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: متخصص ارولوژی