جستجو پزشکان

آقای دکتر فیروز مرنی

آقای دکتر فیروز مرنی
روز حضور پزشک ساعات حضور پزشک
یکشنبه ۱۶:۳۰-۱۸
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: فوق تخصص درد
تخصص ها: فوق تخصص درد