جستجو پزشکان

آقای دکتر محمود مطلبی

آقای دکتر محمود مطلبی
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
دوشنبه ۱۷:۳۰-۱۹

 

بخش ها: کلینیک های فوق تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: فوق تخصص شبکیه و چشم