جستجو پزشکان

آقای دکتر مطلبی

آقای دکتر مطلبی
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
دوشنبه ۱۶:۳۰-۱۸

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک جراح و متخصص چشم, فوق تخصص شبکیه
تخصص ها: فوق تخصص شبکیه و چشم