جستجو پزشکان

آقای دکتر عبدالرضا ممتازان

آقای دکتر عبدالرضا ممتازان
 روزهای حضور ساعات حضور
یکشنبه ۱۷-۱۹
سه شنبه ۱۹-۲۰:۳۰

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: متخصص ارولوژی