جستجو پزشکان

آقای دکتر ممتازان

آقای دکتر ممتازان
 روزهای حضور ساعات حضور
یکشنبه ۱۷-۱۹
سشنبه ۱۹-۲۰

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
تخصص ها: متخصص ارولوژی