جستجو پزشکان

آقای دکتر منصوری

آقای دکتر منصوری
روز های حضور پزشک ساعات حضور پزشک
شنبه ۱۱-۱۳
یکشنبه ۱۱-۱۳
دوشنبه ۱۱-۱۳
چهارشنبه ۱۱-۱۳

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: متخصص کودکان