جستجو پزشکان

آقای دکتر منصوری

آقای دکتر منصوری
روز های حضور پزشک ساعات حضور پزشک
شنبه ۱۱ الی ۱۳
یکشنبه ۱۱ الی ۱۳
دوشنبه ۱۱ الی ۱۳
سه شنبه ۱۱ الی ۱۳
چهارشنبه ۱۱ الی ۱۳
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص اطفال
تخصص ها: متخصص اطفال