جستجو پزشکان

آقای دکتر مانی مهدوی

آقای دکتر مانی مهدوی
روزهای حضور پزشک ساعت حضور پزشک
دوشنبه ۱۶-۱۷:۳۰
چهارشنبه ۱۶-۱۷:۳۰

 

بخش ها: کلینیک های فوق تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: فوق تخصص ستون فقرات و دیسک