جستجو پزشکان

آقای دکتر مهدوی

آقای دکتر مهدوی
روزهای حضور پزشک ساعت حضور پزشک
دوشنبه ۱۶:۳۰-۱۸
چهارشنبه ۱۶:۳۰-۱۷:۳۰

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: فوق تخصص ستون فقرات
تخصص ها: فوق تخصص ستون فقرات و دیسک