جستجو پزشکان

آقای دکتر گیلانی

آقای دکتر گیلانی
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
یکشنبه ۸:۳۰-۱۴
سه شنبه ۸:۳۰-۱۴
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: فوق تخصص قلب و آریتمی
تخصص ها: فوق تخصص قلب