جستجو پزشکان

آقای دکتر ناصر گیلانی

آقای دکتر ناصر گیلانی
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
یکشنبه ۸:۳۰-۱۴
سه شنبه ۸:۳۰-۱۴
بخش ها: کلینیک های فوق تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: فوق تخصص قلب و آریتمی