جستجو پزشکان

آقای علیرضا شایسته پور

آقای علیرضا شایسته پور
روز های حضور پزشک ساعت های حضور پزشک
شنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
یکشنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
سه شنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
چهارشنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
پنج شنبه ۱۱:۳۰-۱۳:۳۰

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص اپتومتری(بینایی سنجی)
تخصص ها: متخصص بینایی سنجی(اپتومتری)