جستجو پزشکان

آقای علیرضا شایسته پور

آقای علیرضا شایسته پور
روز های حضور پزشک ساعت های حضور پزشک
شنبه ۱۷:۳۰ الی۱۹:۳۰
یکشنبه ۱۷:۳۰ الی۱۹:۳۰
سه شنبه ۱۷:۳۰ الی۱۹:۳۰
چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی۱۹:۳۰
پنج شنبه ۱۱:۳۰ الی۱۳:۳۰
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص اپتومتری(بینایی سنجی)
تخصص ها: متخصص بینایی سنجی(اپتومتری)