جستجو پزشکان

خانم دکتر ایمان زاده

خانم دکتر ایمان زاده
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
سه شنبه ۱۰-۱۲

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک متخصص زنان و زایمان
تخصص ها: متخصص زنان و زایمان