جستجو پزشکان

خانم دکتر معصومه ایمان زاده

خانم دکتر معصومه ایمان زاده
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
سه شنبه ۱۰-۱۲

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: متخصص زنان و زایمان