جستجو پزشکان

خانم دکتر حسین آبادی

خانم دکتر حسین آبادی
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
شنبه ۱۳:۳۰-۱۵
دوشنبه ۱۳:۳۰-۱۵
چهارشنبه ۱۳:۳۰-۱۵
پنج شنبه ۱۳:۳۰-۱۵

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص مغز و اعصاب
تخصص ها: متخصص مغز و اعصاب