جستجو پزشکان

خانم دکتر سمیه حسین آبادی

خانم دکتر سمیه حسین آبادی
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
شنبه ۱۳:۳۰-۱۵
دوشنبه ۱۳:۳۰-۱۵
چهارشنبه ۱۳:۳۰-۱۵
پنج شنبه ۱۱-۱۳

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: متخصص مغز و اعصاب