جستجو پزشکان

خانم دکتر حسین آبادی

خانم دکتر حسین آبادی
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
شنبه ۱۳:۳۰ الی ۱۵
دوشنبه ۱۳:۳۰ الی ۱۵
چهارشنبه ۱۳:۳۰ الی ۱۵
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص مغز و اعصاب
تخصص ها: متخصص مغز و اعصاب