جستجو پزشکان

خانم دکتر ضیایی

خانم دکتر ضیایی

 

 روزهای حضور ساعات حضور
سشنبه ۸:۳۰-۱۰
تخصص ها: جراح عمومی