جستجو پزشکان

خانم نسرین مرادی

خانم نسرین مرادی
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
شنبه ۱۶:۳۰-۱۸
یک شنبه ۹:۳۰-۱۱
دو شنبه ۱۴:۳۰-۱۶
سه شنبه ۱۵-۱۷:۳۰
چهار شنبه ۱۴:۳۰-۱۶
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: کارشناس
تخصص ها: شنوایی سنج