جستجو پزشکان

خانم مرادی

خانم مرادی
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
شنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۸
دوشنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۶
سه شنبه ۱۴ الی ۱۵:۳۰
چهارشنبه ۱۴:۳۰ الی 16
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: شنوا سنج
تخصص ها: شنوایی سنج