جستجو پزشکان

خانم مرادی

خانم مرادی
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
شنبه ۱۶:۳۰-۱۸
دوشنبه ۱۴:۳۰-۱۶
سه شنبه ۱۵-۱۷:۳۰
چهارشنبه ۱۴:۳۰-۱۶
پنج شنبه ۱۵-۱۶:۳۰
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: کارشناس شنوایی سنجی
تخصص ها: شنوایی سنج