جستجو پزشکان

خانم دکتر هادی پور

خانم دکتر هادی پور
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
چهارشنبه ۱۰-۱۲

مشاوره و بررسی عوامل ژنتیکی  قبل بارداری و حین بارداری

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص ژنتیک
تخصص ها: متخصص ژنتیک