جستجو پزشکان

خانم دکتر زینب وتر

خانم دکتر زینب وتر
 روزهای حضور ساعات حضور
یکشنبه ۱۲:۳۰-۱۴
سه شنبه ۱۲:۳۰-۱۴
چهارشنبه ۱۰-۱۲

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: متخصص داخلی