جستجو پزشکان

خانم دکتر وشمگیر

خانم دکتر وشمگیر
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
یکشنبه ۱۰ الی ۱۲
چهارشنبه ۱۷ الی ۱۸:۳۰
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص زنان و زایمان
تخصص ها: متخصص زنان زایمان