جستجو پزشکان

خانم دکتر وشمگیر

خانم دکتر وشمگیر
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
یکشنبه ۱۰:۳۰-۱۲
سه شنبه ۱۶-۱۸
چهارشنبه ۱۴-۱۸:۳۰

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص زنان و زایمان
تخصص ها: متخصص زنان زایمان