جستجو پزشکان

خانم دکتر میترا وشمگیر

خانم دکتر میترا وشمگیر
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
یکشنبه ۱۰:۳۰-۱۲
سه شنبه ۱۶:۳۰-۱۸
چهارشنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: متخصص زنان زایمان