جستجو پزشکان

خانم دکتر فاطمه پسندی

خانم دکتر فاطمه پسندی
روز حضور پزشک ساعات حضور پزشک
سه شنبه ۹:۳۰-۱۲
بخش ها: کلینیک های فوق تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: فوق تخصص غدد