جستجو پزشکان

خانم دکتر یعقوب پور

خانم دکتر یعقوب پور
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
دوشنبه ۱۶:۳۰-۱۸

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص قلب و عروق
تخصص ها: متخصص قلب وعروق