جستجو پزشکان

خانم دکتر یعقوب پور

خانم دکتر یعقوب پور
 روزهای حضور ساعات حضور
شنبه ۱۲-۱۰
دوشنبه ۱۶:۳۰-۱۸

۱۶:۳۰-۱۸

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص قلب و عروق
تخصص ها: متخصص قلب وعروق