جستجو پزشکان

خانم دکتر لاله یعقوب پور

خانم دکتر لاله یعقوب پور
 روزهای حضور ساعات حضور
شنبه ۱۰-۱۲
دوشنبه ۱۶:۳۰-۱۸

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: متخصص قلب وعروق