جستجو پزشکان

خانم مینا اسلامی

خانم مینا اسلامی
روز های حضور ساعت حضور
یکشنبه ۱۱-۱۶
سه شنبه ۱۱-۱۶
چهار شنبه ۹-۱۳
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: کارشناس ارشد
تخصص ها: تغذیه و رژیم درمانی