جستجو پزشکان

آقای دکتر احمد رضا پاکراه

آقای دکتر احمد رضا پاکراه
روز های حضور پزشک ساعات حضور پزشک
شنبه ۱۷:۳۰-۱۹
یکشنبه ۱۷:۳۰-۱۹
سه شنبه ۱۷:۳۰-۱۹

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: چشم پزشک