جستجو پزشکان

دکتر احمد رضا پاکراه

دکتر احمد رضا پاکراه
روز های حضور پزشک ساعات حضور پزشک
شنبه ۱۶:۳۰-۱۸
یکشنبه ۱۶:۳۰-۱۸
سه شنبه ۱۶:۳-۱۸

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: چشم پزشک
تخصص ها: چشم پزشک