جستجو پزشکان

دکتر احمد رضا پاکراه

دکتر احمد رضا پاکراه
روز های حضور پزشک ساعات حضور پزشک
شنبه ۱۶ لی ۱۸
یکشنبه ۱۶ لی ۱۸
سه شنبه ۱۶ لی ۱۸
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: چشم پزشک
تخصص ها: چشم پزشک