جستجو پزشکان

دکتر سامان غفاری

دکتر سامان غفاری
روز های حضور پزشک ساعات حضور پزشک
یکشنبه ۱۴:۳۰-۱۶:۳۰
سه شنبه ۱۴:۳۰-۱۶:۳۰

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص ارتوپدی
تخصص ها: متخصص ارتوپدی