جستجو پزشکان

آقای دکتر سامان غفاری

آقای دکتر سامان غفاری
روز های حضور پزشک ساعات حضور پزشک
یکشنبه ۱۴:۳۰-۱۶:۳۰
سه شنبه ۱۴:۳۰-۱۶:۳۰

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: متخصص ارتوپدی