جستجو پزشکان

دکتر سعید جوادی

دکتر سعید جوادی
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
پنجشنبه ۸:۳۰-۱۰

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک جراح عمومی
تخصص ها: جراح عمومی