جستجو پزشکان

آقای دکتر سعید جوادی

آقای دکتر سعید جوادی
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
پنجشنبه ۹-۱۰:۳۰

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: جراح عمومی