جستجو پزشکان

دکتر سید ابوالقاسم مساوات

دکتر سید ابوالقاسم مساوات
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
شنبه ۱۵:۳۰-۱۸
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۸
چهارشنبه ۱۵:۳۰-۱۸
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص اطفال
تخصص ها: متخصص اطفال