جستجو پزشکان

دکتر سید ابوالقاسم مساوات

دکتر سید ابوالقاسم مساوات
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
شنبه ۱۶-۱۹
دوشنبه ۱۶-۱۹
چهارشنبه ۱۶-۱۹
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص اطفال
تخصص ها: متخصص اطفال