جستجو پزشکان

دکتر فاطمه زالی

دکتر فاطمه زالی
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
چهارشنبه ۱۳-۱۵
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: فوق تخصص گوارش
تخصص ها: فوق تخصص گوارش