جستجو پزشکان

خانم دکتر مهرنوش فتحی

خانم دکتر مهرنوش فتحی
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
یکشنبه ۱۰-۱۲
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: متخصص عفونی