جستجو پزشکان

دکتر فتحی

دکتر فتحی
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
یکشنبه ۱۰-۱۲
چهارشنبه ۱۰-۱۲
بخش ها: کلینیک های تخصصی
تخصص ها: متخصص عفونی