جستجو پزشکان

دکتر فرزاد محمدی مقدم

دکتر فرزاد محمدی مقدم
تاریخ حضور پزشک ساعت حضور پزشک تاریخ حضور پزشک ساعت حضور پزشک تاریخ حضور پزشک ساعت حضور پزشک
۹۶/۱۱/۱ ۷ الی ۱۹ ۹۶/۱۱/۱۴ ۷ الی ۱۹ ۹۶/۱۱/۲۷ ۷ الی ۱۹
۹۶/۱۱/۲ ۷ الی ۱۹ ۹۶/۱۱/۱۵ ۷ الی ۱۹ ۹۶/۱۱/۲۸ ۷ الی ۱۹
۹۶/۱۱/۳ ۷ الی ۱۹ ۹۶/۱۱/۱۶ ۷ الی ۱۹ ۹۶/۱۱/۲۹ ۷ الی ۱۹
۹۶/۱۱/۶ ۷ الی ۱۹ ۹۶/۱۱/۱۷ ۷ الی ۱۹ ۹۶/۱۱/۳۰ ۷ الی ۱۹
۹۶/۱۱/۷ ۷ الی ۱۹ ۹۶/۱۱/۲۰      
۹۶/۱۱/۸ ۷ الی ۱۹ ۹۶/۱۱/۲۱      
۹۶/۱۱/۹ ۷ الی ۱۹ ۹۶/۱۱/۲۲      
۹۶/۱۱/۱۰ ۷ الی ۱۹ ۹۶/۱۱/۲۳      
۹۶/۱۱/۱۳ ۷ الی ۱۹ ۹۶/۱۱/۲۴      

 

بخش ها: اورژانس
موقعیت: پزشک عمومی