جستجو پزشکان

آقای دکتر محمدرضا عباسی

آقای دکتر محمدرضا عباسی
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
شنبه ۹-۱۱
بخش ها: کلینیک های فوق تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: فوق تخصص گوارش