جستجو پزشکان

آقای دکتر مرتضی مقدم

آقای دکتر مرتضی مقدم

روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
شنبه ۱۶:۳۰-۱۸
دوشنبه ۱۴-۱۶
چهارشنبه ۱۴-۱۶

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: متخصص گوش و حلق و بینی