جستجو پزشکان

دکتر مرتضی مقدم

دکتر مرتضی مقدم

 

روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
شنبه ۱۶:۳۰-۱۸
دوشنبه ۱۴-۱۶
چهارشنبه ۱۴-۱۶

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص گوش وحلق و بینی
تخصص ها: متخصص گوش و حلق و بینی