جستجو پزشکان

آقای دکتر امیرعباس مهرپویا

آقای دکتر امیرعباس مهرپویا
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
چهارشنبه ۱۸-۱۹:۳۰
پنج شنبه ۱۸-۱۹:۳۰

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: چشم پزشک