جستجو پزشکان

دکتر مهناز شریفی

دکتر مهناز شریفی

 

روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
پنج شنبه ۱۴-۱۵:۳۰

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص زنان و زایمان
تخصص ها: متخصص زنان و زایمان