جستجو پزشکان

دکتر مهناز شریفی

دکتر مهناز شریفی

 

روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
دوشنبه ۱۴ الی ۱۵:۳۰
پنج شنبه ۱۴ الی۱۵:۳۰
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص زنان و زایمان
تخصص ها: متخصص زنان و زایمان