جستجو پزشکان

خانم دکتر مهناز شریفی

خانم دکتر مهناز شریفی

روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
دوشنبه ۱۳:۳۰-۱۵
پنج شنبه ۱۳:۳۰-۱۵

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: متخصص زنان و زایمان