جستجو پزشکان

دکتر مهناز شریفی

دکتر مهناز شریفی

روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
دوشنبه ۱۳:۳۰-۱۵
پنج شنبه ۱۳:۳۰-۱۵

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص زنان و زایمان
تخصص ها: متخصص زنان و زایمان