جستجو پزشکان

دکتر وحید شاملی

دکتر وحید شاملی
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
دوشنبه ۱۱:۳۰ الی ۱۳
چهارشنبه ۱۲ الی۱۳:۳۰
پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۰
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص ارتوپدی
تخصص ها: متخصص ارتوپدی