جستجو پزشکان

دکتر وحید شاملی

دکتر وحید شاملی
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
شنبه ۹-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۳۰-۱۳
چهارشنبه ۱۱-۱۳
پنج شنبه ۸:۳۰-۱۰

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: متخصص ارتوپدی