جستجو پزشکان

دکتر وحید شاملی

دکتر وحید شاملی
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
شنبه ۹-۱۳:۳۰
دوشنبه ۱۱:۳۰-۱۳
چهارشنبه ۱۲-۱۳:۳۰
پنج شنبه ۸:۳۰-۱۰

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص ارتوپدی
تخصص ها: متخصص ارتوپدی