جستجو پزشکان

دکتر وحید فراهانی دولت آبادی

دکتر وحید فراهانی دولت آبادی
روز های حضور پزشک ساعات حضور پزشک
یکشنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
سه شنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
پنج شنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص قلب و عروق
تخصص ها: متخصص قلب و عروق