جستجو پزشکان

دکتر وحید فراهانی دولت آبادی

دکتر وحید فراهانی دولت آبادی
روز های حضور پزشک ساعات حضور پزشک
یکشنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
سه شنبه ۱۶:۳۰-۲۰
پنج شنبه ۱۶:۳۰-۲۰

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: متخصص قلب و عروق