جستجو پزشکان

خانم دکتر پریچهر توکلی فرد

خانم دکتر پریچهر توکلی فرد
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
شنبه ۱۱-۱۷
دوشنبه ۱۵-۱۷

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: متخصص داخلی