جستجو پزشکان

دکتر پریچهر توکلی فرد

دکتر پریچهر توکلی فرد
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
شنبه ۱۴:۳۰-۱۷
دوشنبه ۱۴-۱۶

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص داخلی
تخصص ها: متخصص داخلی