جستجو پزشکان

دکتر پریچهر توکلی فرد

دکتر پریچهر توکلی فرد
روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
شنبه ۱۴:۳۰ الی۱۷
دوشنبه ۱۱ الی ۱۴
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: فوق تخصص گوارش
تخصص ها: فوق تخصص گوارش