جستجو پزشکان

آقای دکتر مهدی رمضان شیرازی

آقای دکتر مهدی رمضان شیرازی
 روزهای حضور پزشک  ساعات حضور پزشک
سه شنبه ۸:۳۰-۱۱

 

بخش ها: کلینیک های فوق تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: فوق تخصص ارتوپد کودکان