جستجو پزشکان

آقای دکتر شیرازی

آقای دکتر شیرازی
 روزهای حضور پزشک  ساعات ححضور پزشک
سه شنبه ۸:۳۰-۱۱

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: فوق تخصص ارتوپد اطفال
تخصص ها: فوق تخصص ارتوپد اطفال