جستجو پزشکان

آقای دکتر احمدی

آقای دکتر احمدی
روز حضور پزشک ساعات حضور پزشک
دو شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: فوق تخصص نفرولوژی(کلیه)
تخصص ها: فوق تخصص نفرولوژی(کلیه)