جستجو پزشکان

آقای دکتر جواد احمدی

آقای دکتر جواد احمدی
روز حضور پزشک ساعات حضور پزشک
سه شنبه ۱۷-۱۸:۳۰

 

بخش ها: کلینیک های فوق تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: فوق تخصص نفرولوژی(کلیه)