جستجو پزشکان

دکتر یاسر تقوی

دکتر یاسر تقوی

 

روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
یکشنبه ۱۶-۱۸
سه شنبه ۱۶-۱۸
پنج شنبه ۱۱-۱۴

                                                                         

 

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: فوق تخصص گوارش
تخصص ها: فوق تخصص گوارش