جستجو پزشکان

دکتر یاسر تقوی

دکتر یاسر تقوی

 

روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
یکشنبه ۱۶:۳۰-۱۸
سه شنبه ۱۶:۳۰-۱۸
پنج شنبه ۱۱:۳۰-۱۴

                                                                         

 

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: فوق تخصص گوارش
تخصص ها: فوق تخصص گوارش