جستجو پزشکان

دکتر یاسر تقوی

دکتر یاسر تقوی

روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
یکشنبه ۱۶:۳۰-۱۸
سه شنبه ۱۶:۳۰-۱۸
پنج شنبه ۱۱:۳۰-۱۴

                                                                         

بخش ها: کلینیک های تخصصی, کلینیک های فوق تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: فوق تخصص گوارش